Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego pod nazwą www.portalslubny.com.pl i korzystania z bazy ofert.

Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz do przestrzegania jego postanowień.

Usługodawca nie jest stroną umów związanych z organizacją wesel oraz innych umów o świadczenie usług czy przygotowanie dzieł związanych z imprezami weselnymi) — w tym zakresie stosunek prawny istnieje pomiędzy Firmą a Narzeczonym lub pomiędzy Partnerem a Narzeczonym. Usługodawca udostępnia jedynie narzędzia, które mają za zadanie pomóc Narzeczonym i Firmom oraz Partnerom komunikować się ze sobą oraz organizować wydarzenia związane z weselem lub innymi imprezami okolicznościowymi.
Serwis www.portalslubny.com.pl nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy ogłoszeniodawcami, a osobami zainteresowanymi poszczególnymi ogłoszeniami.Nie ponosi też odpowiedzialności za roszczenia związane z umowami łączącymi ogłoszeniodawców z osobami wyszukującymi oferty.
Osoby niepełnoletnie w celu korzystania z Serwisu są zobowiązane otrzymać pisemną zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych i przedstawić ją na wezwanie Usługodawcy.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową wspierającą HTML5, CSS3, Javascript, Cookies i Web Storage.
  2. Pełne korzystanie z Serwisu wymaga posiadania konta poczty elektronicznej. W przypadku rejestracji z wykorzystaniem portali społecznościowych wykorzystywane będzie konto poczty elektronicznej przypisane do profilu na danym portalu społecznościowym.
  3. Koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu i Usług obciążają Użytkownika.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych określonych w Regulaminie.
  5. Korzystanie z Usług może wiązać się z typowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet, dlatego też w celu jego zminimalizowania Usługodawca zaleca przedsięwzięcie przez Użytkowników odpowiednich czynności, takich jak np. korzystanie z programów antywirusowych.
  6. Płatności w ramach Serwisu mogą być dokonane z wykorzystaniem zintegrowanego z Serwisem systemu płatności elektronicznych, tj. z serwisem PayU. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z usług tego serwisu powinien zapoznać się z regulaminem dostępnym na jego stronie i go zaakceptować.
  7. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub poszczególnych Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje lub uzasadnione interesy Usługodawcy lub innych Użytkowników.
  8. Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis zobowiązani są szanować dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej Usługodawcy, pracowników Usługodawcy, Partnerów, Firm, Narzeczonych oraz innych osób trzecich. Użytkownik i inne osoby odwiedzające Serwis nie mogą zamieszczać w Serwisie materiałów lub treści, które będą naruszać dobra osobiste lub majątkowe wyżej wymienionych osób, lub prawa na dobrach niematerialnych wyżej wymienionych osób.
  9. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, a za taką działalność zostanie uznane w szczególności:
   1. umieszczanie lub rozpowszechnianie treści zawierających jakiekolwiek wirusy, złośliwe oprogramowanie, robaki, konie trojańskie, szkodliwy kod bądź inne środki, które mogą uszkodzić Serwis lub infrastrukturę techniczną, w ramach której działa Serwis;
   2. zautomatyzowane korzystanie z Serwisu, które może prowadzić np. do nadmiernego obciążenia Serwisu;
   3. próby uzyskania dostępu do tych elementów Serwisu, które nie są publicznie udostępniane;
   4. uniemożliwienie lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym osobom;
   5. udostępnianie lub publikowanie treści, na których zamieszczenie Usługodawca nie wyraził zgody.
  10. Usługodawca podejmuje na bieżąco działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. W sytuacji stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Serwisu lub problemów technicznych przy korzystaniu z Serwisu Użytkownik może o tym fakcie poinformować usługodawcę.Usługodawca niezwłocznie podejmie działania zmierzające do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
  11. Usługodawca zastrzega sobie możliwość chwilowego wyłączenia dostępu do Serwisu w celu jego sprawdzenia, konserwacji lub aktualizacji. O wyłączeniu dostępu do Serwisu Usługodawca poinformuje Użytkowników odpowiednim komunikatem w Serwisie, chyba że nie będzie możliwości dodania takiej informacji.
  12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania za pośrednictwem Serwisu informacji handlowych dotyczących działalności Usługodawcy, Firm lub Partnerów.
 2. Własność intelektualna
  1. Autorskie prawa majątkowe do layoutu Serwisu, logotypów, grafik i treści przygotowanych przez Usługodawcę i zamieszczonych w Serwisie lub wiadomościach do Użytkowników, a także do układu i kompozycji tych elementów przysługują Usługodawcy lub Partnerom lub Firmom.
  2. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania, tłumaczenia, przystosowywania lub modyfikowania jakichkolwiek utworów lub ich fragmentów, umieszczonych w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Użytkownika bez wyraźnej zgody Usługodawcy lub innej osoby, która posiada prawa do danego utworu.
  3. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw autorskich przysługujących Usługodawcy, Partnerom, Firmom lub innym podmiotom.
  4. Użytkownicy, umieszczając w Serwisie zdjęcia, materiały graficzne, materiały dźwiękowe, materiały wideo, opinie, pytania, odpowiedzi, udzielają nieodpłatnego i niewyłącznego upoważnienia do korzystania z nich przez Usługodawcę przez czas nieoznaczony, na nieograniczonym obszarze i terytorium, na następujących polach eksploatacji:
   1. utrwalanie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
   2. trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
   3. rozpowszechnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
   4. tłumaczenie, przystosowywanie i modyfikowanie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
  5. Użytkownicy oraz Partnerzy zobowiązują się nie zamieszczać jakichkolwiek materiałów, w szczególności grafik, zdjęć, tekstów, plików, co do których nie posiadają pełni praw autorskich lub wyraźnej zgody podmiotu uprawnionego do takiego wykorzystania utworów. W szczególności jakiekolwiek zamieszczone materiały nie mogą naruszać dóbr osobistych innej osoby lub dóbr majątkowych innej osoby, praw na dobrach niematerialnych oraz nie mogą być związane z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji, wykroczeniem lub przestępstwem.
  6. Osoby, które uważają, że ich prawa zostały naruszone, mogą przesłać stosowna wiadomości, w której muszą znaleźć się kompletne i prawdziwe dane podmiotu zgłaszającego oraz informacje pozwalające na zidentyfikowanie zgłaszanego naruszenia i uzasadniające jego bezprawność.
 3. Rejestracja
  1. W celu korzystania z usługi Konta, jak również usług polegających na dodawaniu oferty firmowej, Użytkownik musi zarejestrować się w Serwisie. Rejestracja jest bezpłatna. Podanie następujących danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną: adres email.
  2. Nie wymaga rejestracji usługa polegająca na przeglądaniu informacji w Serwisie i wyszukiwaniu ofert w Serwisie.
  3. Rejestracja Użytkownika rozpoczyna się od wypełnienia elektronicznego formularza, który pojawia się po kliknięciu w link “zaloguj/zarejestruj”. Następnie Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail, w której jest proszony o zapoznanie się z regulaminem i zaakceptowanie go oraz zakończenie procesu rejestracji.
  4. W przypadku logowania z wykorzystaniem profilu na Facebooku Użytkownik musi wyrazić zgodę, aby Usługodawca uzyskał dostęp do profilu publicznego Użytkownika oraz jego adresu poczty elektronicznej. Przed udostępnieniem profilu Użytkownik musi zapoznać się z Regulaminem, albowiem wyrażając zgodę na udostępnienie, Użytkownik akceptuje Regulamin i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania lub nawet usunięcia Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu, innych Użytkowników lub którego działania prowadzą do naruszeń Regulaminu, po wcześniejszym wezwaniu Użytkownika do zaniechania wyżej wskazanych działań. Zastrzeżenia co do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownik może zgłosić usługodawcy.
  6. W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika będącego konsumentem w sytuacji opisanej w ust. 4.6 opłaty uiszczone przez takiego Użytkownika zostaną zwrócone proporcjonalnie, tj. z uwzględnieniem okresu korzystania z danej Usługi w ramach Serwisu. Usługodawca może potrącić opłatę pobieraną przez serwis PayU w związku z płatnością za daną Usługę. W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami zwrot opłat nie przysługuje. Zastrzeżenia co do zatrzymania opłat Użytkownik może zgłosić usługodawcy.
  7. Niedozwolone jest posługiwanie się przez Użytkownika w procesie rejestracji Konta danymi, w tym adresami e-mail, należącymi do innych osób, chyba że posiada się wyraźną zgodę takich osób na wykorzystanie ich danych w ramach Serwisu.
 4. Usługi
  1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną pod adresem: portalslubny.com.pl
  2. Zawarcie umowy o świadczenie konkretnej Usługi nie wiąże się z koniecznością korzystania przez Użytkownika ze wszystkich Usług, jak również Usługodawca może udostępniać konkretne Usługi tylko określonej kategorii Użytkowników np. Firmom Stacjonarnym. Użytkownik może dowolnie rozpoczynać korzystanie z poszczególnych Usług, a następnie tego zaprzestać według własnego uznania zgodnie z postanowieniami Regulaminu, przy czym Regulamin może przewidywać sytuację, gdy rozwiązanie Umowy przez Użytkownika niebędącego konsumentem może zostać dokonane tylko z ważnych powodów. Serwis udostępnia następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:
   1. możliwość przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie,
   2. prowadzenie Konta,
   3. udostępnienie narzędzi do kontaktu z Usługodawcą,
   4. wyszukiwarka,
   5. dodawanie i edycja ofert,
   6. doładowanie,
   7. dodatkowa płatna promocja Firm Stacjonarnych,
   8. przesyłanie Użytkownikom informacji (w tym informacji handlowych) na wskazany adres poczty elektronicznej.
  3. Jeśli w Regulaminie nie postanowiono inaczej, dana Umowa jest zawierana na czas określony, tj. od chwili rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z danej usługi do czasu skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika w zgodzie z postanowieniami Regulaminu.
  4. Umowa o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie jest zawierana na czas określony, tj. od chwili wejścia na stronę internetową Serwisu do czasu zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.Usługa ta jest bezpłatna.
  5. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta jest zawierana na czas określony, tj. czas działania Serwisu. Przy czym Konto może zostać zawieszone po 365 dniach nieaktywności Firmy.
  6. Każdy Użytkownik Serwisu może posiadać tylko jedno Konto. Założenie więcej niż jednego Konta wymaga zgody Usługodawcy. Konta o zdublowanych danych są podstawą do ich usunięcia po wcześniejszym wezwaniu Użytkownika do wyjaśnień i usunięcia powtarzających się informacji. W przypadku braku reakcji Użytkownika lub w przypadku oczywistego zdublowania Konto zostanie usunięte. Zastrzeżenia Użytkownik może zgłosić usługodawcy.
  7. Usługodawca nie wyraża zgody na zbywanie Konta lub przenoszenia praw do Konta na podstawie cesji.
  8. Użytkownik oraz Usługodawca w każdym czasie mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta. Zasady usunięcia konta zostały opisane w systemie pomocy. W przypadku rozwiązania umowy prowadzenia Konta przez Firmę Usługodawca nie będzie zobowiązany do zwrotu żadnych kwot uiszczonych przez Firmę przed rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta, chyba że decyzja o rozwiązaniu umowy jest skutkiem rażącego i umyślnego naruszenia obowiązków przez Usługodawcę i niezaprzestania naruszeń po przesłaniu stosownego wezwania przez Firmę.
  9. Umowa o świadczenie usługi polegającej na dodawaniu i edycji ofert zawierana jest na czas określony, tj. czas działania Serwisu. Usługodawcą może przewidywać dodatkowe wymogi odnośnie możliwości dodawania ofert przez konkretne kategorie Firm.Usługa jest płatna zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  10. Oferta jest aktywna od momentu wykupienia usługi do końca jej trwania.Po upływie tego czasu oferta przestaje wyświetlać się w wynikach wyszukiwania. Przed zawieszeniem oferty Usługodawca poinformuje o tym Firmę.
  11. Oferta Użytkownika, który aktywował Usługę dodatkowej płatnej promocji Firmy Stacjonarnej będzie wyświetlana na liście wyników wyszukiwania wyżej niż oferty bez aktywnych pakietów tej promocji.
  12. Usługi dodatkowej promocji Firm Stacjonarnych mogą być skierowane do wszystkich Firm Stacjonarnych lub mogą mieć charakter dedykowany dla konkretnych kategorii Firm Stacjonarnych.
  13. Usługodawca jest zobowiązany do realizacji obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie Usługi dodatkowej promocji Firmy Stacjonarnej dopiero po dokonaniu zapłaty za dany pakiet.
  14. Umowa o świadczenie usługi polegającej na przesyłaniu Użytkownikom informacji (w tym informacji handlowych) zawierana jest na czas oznaczony, tj. czas działania Serwisu i rozpoczyna się z chwilą zamówienia tej usługi przez Użytkownika, co jest wynikiem zaznaczenia odpowiedniej opcji podczas rejestracji lub w ustawieniach Konta przez Użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może rozwiązać umowę o świadczenie tej Usługi, usuwając swoje Konto.
  15. W ramach dostarczanych informacji drogą elektroniczną Użytkownikowi mogą być wysyłane m.in. informacje (w tym informacje handlowe) dotyczące działalności Usługodawcy, lub Firm lub Partnerów.
  16. W ramach Serwisu mogą być udostępniane dla Firm lub Narzeczonych również inne usługi, promocje, konkursy, przy czym w takiej sytuacji Usługodawca udostępni w ramach Serwisu szczegółowe zasady dotyczące tych usług, promocji lub konkursów.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy i reklamacje
  1. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy jednoznaczne w tym przedmiocie oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zawarcia danej Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: Inox ul.Karłowicza 13/5 40-145 Katowice.
  2. W razie skutecznego odstąpienia przez konsumenta Umowa jest uważana za niezawartą.
  3. Usługodawca w przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy przez konsumenta jest zobowiązany zwrócić temu Użytkownikowi wszelkie otrzymane płatności, jeżeli takowe miały miejsce.
  4. Usługodawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Użytkownika nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez konsumenta zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.
  5. Prawo do odstąpienia od Umowy opisane powyżej nie dotyczy Użytkowników niebędących konsumentami, w szczególności Firm.
  6. Użytkownik chcąc zgłosić reklamację, powinien skontaktować się z Usługodawcą.
  7. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres poczty elektronicznej,
   3. przedmiot reklamacji,
   4. okoliczności uzasadniające reklamację.
  8. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
  9. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
  10. Użytkownik składając reklamację co do jakości świadczonych Usług, zobowiązany jest do czynienia tego z zachowaniem dobrych obyczajów i poszanowaniem dóbr osobistych Usługodawcy i innych osób.
  11. Firmy chcące skorzystać z prawa do złożenia reklamacji muszą to uczynić niezwłocznie po ujawnieniu niezgodnego z Umową świadczenia Usługi, tj. nie później jak w terminie 24 godzin od wystąpienia niezgodności.
 6. Rozwiązanie umowy
  1. Rozwiązanie Umowy następuje za porozumieniem stron — w każdej chwili, bez podania przyczyn.
  2. Usługodawcy przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy w razie naruszania istotnych postanowień Regulaminu przez Użytkownika oraz w przypadku dalszego naruszania postanowień Regulaminu przez Użytkownika pomimo wcześniejszego wezwania do zaniechania tego typu działań.
  3. Przed skorzystaniem z uprawnienia, o którym mowa w ust. 7.2 Regulaminu, Usługodawca wezwie Użytkownika będącego konsumentem do zaprzestania wykonywania wymienionych tam działań i wyznaczy mu termin nie krótszy niż 7 dni, po upływie którego może skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ust. 7.2 Regulaminu. W przypadku Użytkowników nie będących konsumentami Usługodawca nie ma obowiązku wzywania ich do zaprzestania naruszania postanowień Regulaminu przed złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu Umowy w trybie natychmiastowym. Zastrzeżenia co do wypowiedzenia w trybie ust. 7.2 Użytkownik może zgłosić usługodawcy.
  4. Użytkownik i Usługodawca w każdym czasie mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec danego miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 7.5 i 7.6. W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu kwot uiszczonych przez te podmioty przed rozwiązaniem Umowy, w szczególności nie jest zobowiązany do zwrotu niewykorzystanych środków na potrzeby licytacji lub dodatkowej promocji.
  5. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi dodatkowej płatnej promocji Firmy Stacjonarnej przez Usługodawcę może nastąpić z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w następujących wypadkach:
   1. ustalenia naruszenia przez Firmę Regulaminu;
   2. nie opłacenia przez Firmę przesłanej mu faktury proforma lub zaliczkowej w terminie 3 dni od jej przesłania;
   3. niezaakceptowania przez Użytkownika nowego regulaminu lub polityki prywatności.
  6. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi dodatkowej płatnej promocji Firmy Stacjonarnej przez Użytkownika może nastąpić wyłącznie w wypadku zaprzestania świadczenia Usług przez Usługodawcę przez okres przekraczający 7 dni. Przed skorzystaniem z powyższego uprawnienia Użytkownik zobowiązany jest wezwać Usługodawcę na piśmie do wykonania Umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem jej wypowiedzenia.
  7. W ciągu 7 dni od upływu terminu wypowiedzenia usługi prowadzenia Konta Użytkownik może zwrócić się do Usługodawcy o przywrócenie jego Konta z danymi, które były wcześniej zapisane.
  8. W przypadku rozwiązania umowy w trybie ust. 7.2 Użytkownikowi niebędącemu konsumentem nie przysługuje zwrot wniesionych opłat. Użytkownikom, którzy są konsumentami, opłaty zostaną zwrócone proporcjonalnie, tj. z uwzględnieniem okresu korzystania z danej Usługi w ramach Serwisu. Usługodawca może potrącić opłatę pobieraną przez serwis PayU w związku z płatnością za daną Usługę.
  9. Umowa o świadczenie usług ulega rozwiązaniu z chwilą śmierci Użytkownika albo ustania bytu prawnego Użytkownika.
 7. Odpowiedzialność
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług spowodowane siłą wyższą,
   2. następstwa wykorzystania Konta przez osoby trzecie, w przypadku gdy uzyskały one dostęp do Konta wskutek działań lub zaniechań Użytkownika,
   3. szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
   4. realizację umów przez Firmy lub Partnerów,
   5. autentyczność materiałów zamieszczanych przez Użytkowników,
   6. korzyści utracone przez Użytkownika,
   7. trwały albo czasowy brak możliwości świadczenia Usługi z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym z powodu nienależytego świadczenia usług przez osoby trzecie, za pomocą których Usługa jest świadczona,
   8. skutki nieprawidłowego wykorzystania świadczonej usługi,
   9. skutki naruszenia przez Użytkownika postanowień umowy o świadczenie usługi,
   10. skutki udostępnienia przez Użytkownika jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu Usługi.
  2. Serwis oraz treści i elementy w nim udostępniane stanowią jedynie wsparcie Użytkowników, w szczególności wsparcie dla Narzeczonych i Firm oraz Partnerów. Usługodawca nie gwarantuje, że Użytkownik w ramach serwisu otrzyma potrzebne dla niego informacje, jak również nie gwarantuje, że dojdzie do zawarcia umowy pomiędzy Narzeczonym i Firmą lub Partnerem oraz że umowa pomiędzy tymi podmiotami będzie prawidłowo realizowana.
  3. Jeżeli w Serwisie zostaną udostępnione linki do stron należących do osób trzecich (w tym do Firm lub Partnerów), Usługodawca nie odpowiada za treści na nich zawarte oraz ich dostępność. Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności udostępnianymi na stronach internetowych innych aniżeli Serwis.
  4. Odpowiedzialność względem Użytkowników niebędących konsumentami ograniczona jest wyłącznie do szkód wyrządzonych przez Usługodawcę w sposób umyślny lub na skutek rażącego niedbalstwa.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w Serwisie, przechowywane w nim lub przesyłane do niego w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika. Przy czym w przypadku zauważenia przez Użytkownika w Serwisie treści, które naruszają Regulamin, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić usługodawcę a ten natychmiast podejmie kroki mające na celu ustalenie, czy faktycznie treści naruszają Regulamin.
 8. Dane osobowe
  1. Korzystanie z Serwisu lub poszczególnych jego Usług może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika danych osobowych. W takim przypadku brak udostępnienia danych osobowych, podanie nieprawdziwych danych osobowych, brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może ograniczać możliwość korzystania z Serwisu lub poszczególnych jego Usług.
  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca, tj. INOX ul.Karłowicza 13/5 40-145 Katowice
  3. Jeśli dane osobowe są niedokładne lub ulegną zmianie, Użytkownik jest zobowiązany do ich niezwłocznego zaktualizowania.
  4. Użytkownik nie może dodawać innych Użytkowników do swojej listy e-mailowej, telefonicznej lub SMS w celach komercyjnych, nawet jeśli osoby te są jego klientami, chyba że uzyska na to ich wyraźną zgodę.
  5. Wysyłanie przez Użytkownika niechcianych lub zawierających groźby wiadomości do innych użytkowników jest niedopuszczalne. Aby zgłosić spam lub fałszywe wiadomości e-mail, należy skontaktować się z usługodawcą.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem, że umowy z Usługodawcą, które zaczęto realizować przed wejściem w życie zmian, są prowadzone na zasadach dotychczasowych, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na przyjęcie nowych rozwiązań.
  2. O treści zmian Regulaminu lub o zaprzestaniu prowadzenia danej Usługi Użytkownik zostanie poinformowany e-mailowo lub przez umieszczenie przez Usługodawcę stosownej informacji na stronie zawierającej Regulamin.
  3. W przypadku planowanego zamknięcia Serwisu Użytkownicy zostaną o tym poinformowani w sposób opisany w ust. 10.3 Regulaminu na 30 dni przed zamknięciem Serwisu.
  4. Wszelkie spory będą rozstrzygane wedle prawa polskiego.
  5. Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników będących konsumentami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny, przy czym Użytkownik ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może on:
   1. złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej w Katowicach
   2. złożyć wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a Usługodawcą do wojewódzkiego Inspektora Inspekcji handlowej w Katowicach.
   3. skorzystać z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
  6. W przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami właściwy jest sąd powszechny wedle adresu korespondencyjnego Usługodawcy.
  7. Spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami niebędącymi konsumentami, w szczególności pomiędzy Usługodawcą a Firmami lub Partnerami, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla aktualnego adresu do korespondencji Usługodawcy.
  8. Użytkownikom będącym konsumentami na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) przysługuje prawo do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (paltforma ODR)
  9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.